Organizing Committee

Steering Committee

John Chelliah, University of Technology, Sydney
Mei-Fang Chen, Tatung University
Lih-Juan ChanLin, Fu Jen Catholic University
H. Keith Edwards, University of Hawaii - Hilo
Tsu-Feng Ho, Ming Chuan University
Wen-Chueh Hsieh, Soochow University
Pen Kao, Natioanl Central Library, Taiwan
Tsong-minn Lin, Soochow University
Juei Hsiu Wu, Chinese Culture University
Nei-Ching Yeh, Shih Hsin University

Program Chairs

Mu-Fen Chao, Tamkang University
Chien-Kuo Li, Shih Chien University

Conference Treasurer

Mu-Fen Chao, Tamkang University

Conference Coordinator

Chien Kuo Li, Shih Chien University